Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkoušky IPO-R

3. 8. 2009

RH-E

18.7.2009

Pardubice - Nemošice

rozhodčí (judge): Květoslav Štibora

 

 

Bylo svěží ráno, pod mrakem a povíval chladivý vítr...byla jsem nadšena, oproti 30°C předešlého dne to bylo mnohem příznivější počasí pro skládání zkoušek.

Na místo jsme dorazili již před devátou, na cvičáku bylo rušno a vše bylo téměř připravené, všechno napovídalo lehkému průběhu...ovšem vše nemusí být tak jak se zdá...

Bylo devět hodin ráno, zkoušky měli právě začít, byli jsme tam všichni....všichni až na pana rozhodčího...nebloudí někde? Rychle mu zavolat...nebloudí, zapomněl...i to se stává...nicméně navrhoval dvě varianty...buď sedne do auta (podotýkám že pan rozhodčí je až z Olomouce) a zkoušky se přesunou na odpoledne a nebo že to přesuneme na neděli...

Po rušné debatě, s lehce otrávenými obličeji jsme se dohodli na variantě sobotního odpoledne....Obrazek

Kolem třetí hodiny odpoledne dorazil pan rozhodčí, mezitím začalo dost hustě a vydatně pršet a představa o příznivém počasí na zkoušky se vytratila.

Na takové počasí jsem byla samozřejmě řádně vybavena (skoro plátěný děravý tenisky, a šusťáková bunda, v které nepromoknu hned, ale až za chvíli a samozřejmě nic na převlečení.)

 

Začlo se poslušnostmi dle RH-FLA  (TA) a mezitím se jela našlápnout jedna stopa na RH-E ( na tuto zkoušku je možné si vybrat ze tří variant - plochy, sutiny, stopa), která se jela zvedat ihned po dokončení poslušností. Klobouk dolů nad tím jak si s tím ta borderečka poradila . Po jejich zdárném výkonu jsme nastoupili na poslušnost my "éčkaři". Pršet nepřestalo, ale Csokimu to evidentně nevadilo, jen  já když jsem mokla na tom dešti při odložení...jsem byla trochu znechucena...ze spoda se valila voda do bot a zimou se mi klepaly nohy...naštěstí vše dopadlo dobře...Csoki nezklamal a na poslušnosti jsme ztratili pouhý 4b.

 

Takže poslušnosti jsme měli všichni úspěšně za sebou a honem do terénu...na plochy z "éčkařů" jsme byli jen dvě...takže hop hop a bylo hotovo, obě jsme měli zkoušky zdárně za sebou...Csoki měl trošku slabší začátek, než jak ho znám normálně, ale věděl co dělá...nakonec ztratil 8b.

 

Bohužel kolegy skládající RH-FLA zasypala smůla, ze tří skončila úspěšně jen jedna...a co se dělo dál už nevím, na konec jsme nečekali, v tuhle dobu už bylo kolem sedmé hodiny večer a na programu byly ještě dvě sutinový "éčka" a jedno TA...udělali všichni kromě paní z Prahy, která strávila celý den v dešti a zimě kdesi v Pardubicích a nakonec zkoušku neudělali kvůli falešnému označení osoby...

 

Tím mám pro tento rok ze záchranářských zkoušek hotovo, není kam spěchat a i tak máme na další zkoušky hodně práce před sebou...a navíc...zkoušky nejsou to nejdůležitější

 

*

 

It was a fresh morning, overcast with cooling wind ... I was thrilled, as opposed to 30 ° C previous day it was much better weather for the exams.
Instead, we arrived before 9 am, the training ground was busy and everything was almost ready, all hinting smooth course ... but all may not be as it seems to be...
It was 9 am, the test had might started, we were all there .... all of us except judge. Didn’t he lose way somewhere? Quickly call to him ... oh, he didn’t lose way, forgot ... yeah, it may happened ... however, suggested two options ... either sit into the car (that point is the judge is somewhere from Olomouc) and move exams to the afternoon or that move to Sunday morning...
After a busy debate, we agree to option of Saturday afternoon ....
And about the 3pm the judge arrived, meanwhile, it has start to rain heavily and the idea of good weather for exam melt away.
In such weather, I was of course properly equipped (my boots full of holes and jacket, in which can’t get wet immediately, but only for a moment later, of course, no clothes to change.)
 
It has started with obedience by RH-FLA (TA) and in the meantime it gone to tread the the only one track in RH-E (for this exam, you can choose from three options - the area, disaster, track), which it raised immediately after the obedience have finished. Take off my hat to that border collie how she managed that! After that, the “E’s” obedience has started. Still raining, but Csoki didn’t care, but I was really disgust of this wet situation, I had wet shoes, wet jacket and wet everything I was shaking by cold. Fortunately Csoki didn’t disappoint finally we have lost only 4 points in obedience.
 
So all of obedience have successfully finished and let’s go to the area test... we were only two of "E’s" for that... go! go! and we both passed this exam... well Csoki didn’t do so hard as is normally at the start, but later I think he did his best ... eventually lost 8 points.
 
Unfortunately colleagues consisting RH-FLA stopped pitch, from three members, there was successful only
the one ... and what happened next I do not know, we were not waiting till the end, at this time it was aabout seven o’clock at night and on the program there were two further disaster RH-E and a TA ... passed all except one woman from Prague, who spent all day in the rain and cold somewhere in Pardubice and finally she didn’t pass the exam for false branding of the person ...
 
This year I have finished with these search & rescue exams, there is no reason for hurry to. Also we have a lot of work to the future ... and of course ... the exams are not the most important.